REGULAMIN BIT Hostel

Osoby dokonujące rezerwacji w BIT Hostel zobowiązują się do przestrzegania poniższego regulaminu.

 1. Klucz do pokoju wydawany jest tylko osobom zameldowanym w BIT Hostel.
 2. Przy każdym opuszczeniu budynku klucz do pokoju należy pozostawić w recepcji. W przypadku niezastosowania się do wskazanego obowiązku na Gościa BIT Hostel może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 50 zł.
 3. Doba hotelowa Hostelu BIT trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. (Po godzinie 10:00 rozpoczyna się kolejna doba, dlatego w przypadku nie opuszczenia pokoju do godziny 10:00 zostanie naliczona opłata w wysokości 40 zł.)
 4. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 10:00. Przedłużenie pobytu zostanie zaakceptowane w zależności od dostępności pokoi.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do Hostelu.
 6. Gość BIT Hostel ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia elementów wyposażenia hostelu, zgubienie klucza oraz wszelkie inne straty, które poniósł lub na których poniesienie został narażony właściciel BIT Hostel, powstałe z powodu działania lub zaniechania Gościa BIT Hostel, jak również z winy osób go odwiedzających.
 7. Cisza nocna w BIT Hostel obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 8. Goście BIT Hostel są zobowiązani w celu skorzystania z usługi hostelowej do podania uprawnionemu pracownikowi BIT Hostel swoich danych osobowych.  W zakres wskazanych danych osobowych wchodzą: imię i nazwisko, numer  dowodu osobistego lub numeru PESEL lub numeru paszportu, aktualny numer telefonu, adres poczty elektronicznej,  adres do korespondencji. Właściciel BIT Hostel oświadcza, że dane osobowe Gości BIT Hostel są przetwarzane wyłącznie w celu właściwego zrealizowania umowy i zostaną usunięte z bazy BIT Hostel po osiągnięciu celu, dla którego były przetwarzane, z zastrzeżeniem że niektóre dane osobowe mogą zostać archiwizowane przez okres czasu oznaczony w ustawie o rachunkowości lub innych aktach prawnych związanych z rachunkowością. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez BIT Hostel można uzyskać pod adresem e-mail: fundacja@manus.pl. lub telefonicznie pod numerem +48 71 320 43 21.
 9. Osoby odwiedzające Gości BIT Hostel zobowiązane są do złożenia oświadczeń dotyczących przestrzegania
  niniejszego regulaminu oraz prawdziwości danych, którymi się legitymują. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w pkt 9 mają zastosowanie również do osób odwiedzających Gości BIT Hostel.
 10. Gość hostelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hostel zastrzega sobie możliwość kontroli stanu zanieczyszczenia, bądź zniszczenia pokoju w trakcie pobytu, po wcześniejszym uprzedzeniu gościa.
 11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
 12. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hostelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hostelu lub innych osobach przebywających w Hostelu.
 13. W pokojach hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 14. Po godz. 22:00 na terenie  BIT Hostel mogą przebywać tylko zameldowane osoby.
 15. W przypadku pozostania na noc osoby odwiedzającej Gości BIT Hostel, rano przy opuszczaniu budynku zostanie od tej osoby pobrana opłata za nocleg w wysokości 70 zł.
 16. Rezygnację z usług hostelowych należy zgłosić z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres
  bit@manus.pl.
 17. Zwrot opłaty za usługi hostelowe, z których klient zrezygnował zostanie dokonany przez BIT Hostel tylko
  w  przypadku zachowania 14-dniowego terminu rezygnacji.
 18. Zwrot opłaty za usługi hostelowe, z których klient zrezygnował jest możliwy tylko na podstawie paragonu, faktury bądź potwierdzenia płatności.
 19. Zadatek wpłacony przelewem, bądź gotówką w kasie hostelu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi.
 20. Nieskorzystanie z opłaconej usługi nie jest podstawą do zwrotu kosztów.
 21. Reklamacje związane z usługami hostelowymi świadczonymi przez BIT Hostel przyjmowane są w formie pisemnej przez pracownika recepcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z zastrzeżeniem, że drogą elektroniczną przyjmujemy skany pism odręcznie podpisanych, jak również reklamacje podmiotów dysponujących elektronicznym podpisem kwalifikującym z certyfikatem bezpieczeństwa. Pisma będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot opłaty za usługi hostelowe jest możliwy tylko na
  podstawie potwierdzenia płatności dysponowanym przez Klienta (paragon, potwierdzenie płatności, potwierdzenie przelewu).
 22. Wymeldowanie w trakcie zarezerwowanego pobytu jest możliwe, jednakże Gościowi BIT Hostelu nie przysługuje zwrot opłaty ze strony Hostelu.
 23. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Zarząd Fundacji MANUS